The latest consultation about Tenglong International Company

According to the relevant departments in Vietnam, members of the Tenglong international online game platform have complained many times about anomalies on the website platform recently. At present, the relevant departments in Vietnam have decided to impose corresponding penalties on Tenglong International Company as follows:

1. Impose a penalty of 90 billion VND on Tenglong International Entertainment Company.

2. The 20-day closure and rectification to the Tenglong international online game platform.

This penalty will not affect the normal opening of the offline business premises of Tenglong International Company.

Vietnamese Ministry of Finance.

Date: April 20, 2022

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ các phương tiện khác. Mục đích của việc in lại là để truyền tải thêm thông tin. Điều đó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của nó và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tất cả tài nguyên trên trang web này được thu thập trên Internet. Mục đích chia sẻ chỉ dành cho việc học và tham khảo của mọi người. Nếu có vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi.
© Bản quyền 2009-2020 Báo công ty      Liên lạc với chúng tôi   SiteMap