Yang Zhiyuan Was Arrested and Summoned to Review the Live Video

On August 3, the State Security Bureau of Wenzhou City, Zhejiang Province, legally detained and examined Yang Zhiyuan, a suspect who has long been engaged in "Taiwan independence" secessionist activities and is suspected of endangering national security.

Previously reported

State security authorities conducted a criminal detention review of Yang Zhiyuan, a suspect suspected of endangering national security

On August 3, the State Security Bureau of Wenzhou City, Zhejiang Province, conducted a criminal detention review of Yang Zhiyuan, a suspect suspected of endangering national security by engaging in long-term separatist activities for "Taiwan independence" in accordance with the law.

Yang Zhiyuan, male, born on January 21, 1990, is a native of Taichung, Taiwan Province. He has long advocated the idea of "Taiwan independence" and co-founded the "Taiwan National Party", an illegal organization for "Taiwan independence", with the aim of "promoting Taiwan as a sovereign and independent country and joining the United Nations". The goal is to "promote Taiwan to become a sovereign and independent country and to join the United Nations", to advocate a "referendum on statehood", to promote a high-profile "rapid independence" line, and to plan and implement "Taiwan independence" secession activities. They are suspected of committing the crime of secession and inciting secession.

For a period of time, a very small number of "Taiwan independence" stubborn elements have been colluding with external forces in a vain attempt to split the country, stirring up cross-strait confrontation, openly provoking national sovereignty and territorial integrity and national legal dignity, seriously endangering peace and stability in the Taiwan Strait, and seriously damaging the common interests of compatriots on both sides of the Taiwan Strait and the fundamental interests of the Chinese nation. The net of law will not be broken. The national security organs will resolutely use the anti-secession law, the national security law, and other legal weapons to severely punish the "Taiwan independence" separatist forces for seeking "independence" refusing unification, and for sabotaging peace.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ các phương tiện khác. Mục đích của việc in lại là để truyền tải thêm thông tin. Điều đó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của nó và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tất cả tài nguyên trên trang web này được thu thập trên Internet. Mục đích chia sẻ chỉ dành cho việc học và tham khảo của mọi người. Nếu có vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi.
© Bản quyền 2009-2020 Báo công ty      Liên lạc với chúng tôi   SiteMap